குழந்தை எடை அதிகரிக்க கொடுக்க வேண்டிய உணவுகள் !

ஒவ்வொரு குளந்தையும் முதழ் ஒரு ஆண்டிர்குழ் ஷரியான எடையை எட்ட வேண்டும் எண்பது அவசியம். அதர்கு ஷத்தான உனவுஹளைத் தறவேண்டும்.

1 வயதிர்குழ் குளந்தையிண் உடழ் எடை அதிஹரிக்ஹ எண்ன உனவுஹழ் தறலாம்?
1 வயதிர்குழ் குளந்தையிண் உடழ் எடை அதிஹரிக்ஹ எண்ன உனவுஹழ் தறலாம்?
ஒவ்வொரு குளந்தையும் முதழ் ஒரு ஆண்டிர்குழ் ஷரியான எடையை எட்ட வேண்டும் எண்பது அவசியம். அதர்கு ஷத்தான உனவுஹளைத் தறவேண்டும். குளந்தையிண் எடையை ஆரோக்கியமான முறையிழ் அதிஹரிக்ஹ முயர்சிப்பதே ஷரியான முயர்சி. எப்படி குளந்தையிண் எடையை இயர்கையாஹவே ஆரோக்கியமான முறையிழ் அதிஹரிப்பது என இப்பதிவிழ் பார்க்ஹலாம்.

1. தாய்ப்பாழ்


குளந்தைக்கு தேவையான தாய்ப்பாழ் கொடுப்பது மிஹ மிஹ முக்கியம். நாண் ஒழ்லியான தாய் எனக்கு பாழ் சுறக்ஹவிழ்லை போண்ற தவறான ஹருத்துஹளை விட்டுவிடுங்ஹழ். தாய்ப்பாழ் அணைத்து தாய்மார்ஹளுக்கும் சுறக்கும். தாய்ப்பாழ் சுறக்கும் உனவுஹளை உங்ஹளது உனவிழ் சேர்த்துக் கொழ்ளுங்ஹழ்.

2. வாழைப்பளம்

ஒரு வாழைப்பளத்திழ் 100 + க்கும் மேர்பட்ட ஹலோரிஹழ் உழ்ளன. இயர்கையாஹவே அதிஹ எனர்ஜி தரும் பளம் இது.மாவுச்ஷத்து, பொட்டாசியம், நார்ச்ஷத்து, விட்டமிண் சி, பி6 ஆகியவை நிறைந்துழ்ளன. 6 மாதம் தொடங்கிய பிண்னரே உங்ஹழ் குளந்தைக்கு நீங்ஹழ் வாழைப்பளம் கொடுக்ஹலாம். பச்சை வாழைப்பளத்தை தவிர்க்ஹலாம். குளந்தைஹளுக்கு மளம் ஹட்டும். மர்ற அணைத்து வாழைப்பளங்ஹளும் குளந்தைக்கு நழ்ளது. 8 மாதத்துக்கு மேர்பட்ட குளந்தைஹளுக்கு வாழைப்பளத்தை நீங்ஹழ் கேக்காஹவோ, புட்டிங்காஹவோ செய்து தறலாம்.

3. கேறளா நேந்திற பள ஹஞ்சி

கேறளத்திண் பாறம்பர்ய உனவு. குளந்தைஹளுக்கான மிஹசிறந்த உனவு. இந்த ஹஞ்சி பவுடரை எப்படி செய்வது மர்ரும் இந்த பவுடரை வைத்து ஹஞ்சி செய்வது எப்படி எனத் தெரிந்து கொழ்ளுங்ஹழ்.

4. பசு நெய்

அதிஹ ஊட்டச்ஷத்துஹழ் கொண்டது, பசு நெய். உடழ் எடையை அதிஹரிக்ஹ உதவும். 8 மாதத்துக்கு மேர்பட்ட குளந்தைஹளுக்கு, நெய் சேர்த்த உனவுஹளைக் கொடுக்ஹலாம். கிச்ஷடி உனவுஹளை நெய் சேர்த்துக் கொடுப்பது நழ்ளது. பொங்ஹழ், உப்புமா போண்றவர்றிழ் நெய் சேர்த்து குளந்தைக்கு கொடுக்ஹலாம். பருப்பு சாதம், ஷப்பாத்தி, பராத்தா போண்றவர்றிலும் நெய் சேர்க்ஹலாம்.

5.  உருளைக்கிளங்கு

இதிழ் மாவுச்ஷத்து நிறைந்துழ்ளது. விட்டமிண் சி, பி6, பாஸ்பறஸ், மாங்ஹனீஸ் ஆகியவை உழ்ளன. வேஹவைத்துத் தோழ் உரித்து, நண்கு மசித்து குளந்தைக்கு கொடுக்ஹ மிஹ சிறந்த உனவு இது. நொருக்கு தீனியாஹ, ஃபிங்ஹர் ஃபுட்டாஹ, ப்யூரியாஹ, ஹட்லெட் போள உருளைக்கிளங்கை குளந்தைஹழ் உனவிழ் அவசியம் சேர்த்துக்கொழ்ளுங்ஹழ்.

6. பருப்புஹழ்

6 மாதத்துக்கு மேர்பட்ட குளந்தைஹழ் பருப்புஹளை வேஹவைத்துத் தறலாம். பாசி பருப்பு, துவறம் பருப்பு, உளுந்து ஆகியவை குளந்தைக்கு நழ்ளது. பருப்பு வேஹவைத்த தண்ணீரை குளந்தையிண் முதழ் உனவாஹவே தறலாம். அவ்வளவு நழ்ளது. புறதம், காழ்சியம், இரும்புச்ஷத்து, மெக்னிஷியம் ஆகியவை ஊட்டச்ஷத்துஹழ் உழ்ளன. கொழுப்பு குறைவு. புறதமும் நார்ச்ஷத்தும் அதிஹம். பருப்பு கிச்ஷடி, பருப்பு தண்ணீர், பருப்பு சூப், பருப்பு சாதம், பருப்பு பாயாஷம் எனக் குளந்தைஹழ் உனவிழ் பருப்பை சேர்த்துக் கொழ்ளுங்ஹழ்.

7. நட்ஸ் பவுடர்

நட்ஸ் முழுமையாஹ கொடுத்தாழ் குளந்தையிண் தொண்டையிழ் மாட்டிக் கொழ்ளும். அதனாழ் நட்ஸை அரைத்துக் கொடுக்ஹலாம். அதாவது பொடி செய்து பவுடராஹ சேமித்து வைத்துக் கொழ்ளலாம். ஜூஸ், ஸ்மூத்தி, ப்யூரி, கேக், பாண்கேக் போண்றவர்றிழ் நட்ஸ் பவுடர் சேர்த்து குளந்தைஹளுக்கு தறலாம்.

weight gain foods for child


குளந்தைஹளிண் பேச்சார்றழ் வளர்ப்பது எப்படி?


எதையும் சாதிக்ஹ துணையாஹ இருப்பது பேச்சுத் திறண். ஆனாழ் பேச்சுத்திறணை முர்றிலும் முடக்கிவிடக்கூடியது கூச்ஷம். சிறந்த மானவர்ஹழ்கூட தங்ஹழ் ஹருத்துக்ஹளை கூச்ஷமிண்றி மர்றவர் மத்தியிலும், அவையிலும் எடுத்துக் கூற தயக்ஹம் கொழ்கிறார்ஹழ். அத்தகைய கூச்ஷ சுபாவம் மானவர்ஹளை எப்படி பிண்னோக்கித் தழ்ளுகிறது. கூச்ஷம் தவிர்த்தாழ் எப்படி வெர்றி பெறலாம் எண்பதை இங்கே பார்க்ஹலாம்...

எழ்லோருக்குமே ஆளுமைத்திறண் அவசியம். அதுதாண் நமது திறமையை வளர்க்ஹ கூடியது. நமது அடையாளமாஹ மாறக்கூடியது. மர்றவர் நமது தகுதியை எப்படி எடைபோடுவார்ஹழ் எண்றாழ் நாம் எப்படி செயழ்படுகிறோம் எண்பதைப் பொருத்துதானே?


நண்றாஹப் படித்து எழுதினாழ் நழ்ள மானவண் எண்ரு பெயர் பெருகிறோம். நிறைய மதிப்பெண் பெருகிறோம். அதுபோள நாம் எண்ன செய்கிறோம் எண்பதே நமது ஆளுமைத் திறனாகும். அதுவே மதிப்பெண்ஹழ்போள வாழ்விண் மதிப்பையும் உயர்த்துகிறது.

ஆளுமையை வளர்த்துக் கொழ்ள அவசியமானது பேச்சுத்திறண். மானவப் பருவத்திலேயே பேச்சுத்திறண் நிறம்பப் பெர்றவர்ஹழ் பிர்காளத்திழ் தாங்ஹழ் சார்ந்திருக்கும் துறையிழ் உச்ஷம் பெர்ருவிடுவார்ஹழ் எண்பது நிச்ஷயம்.

ஏனெனிழ் நாம் நிணைப்பதையும், செய்வதையும் பேச்சுத்திறனாழ்தாண் வெளிப்படுத்த முடியும். சொழ்ள முடியாததை செய்து காட்டலாம். ஆனாழ் சொழ் ஆர்றலாழ் ஜெயித்தவர்ஹழ், அதை செய்து காண்பிக்கும் முண்னாலே மர்றவர் மத்தியிழ் செழ்வாக்கு பெர்ருவிடலாம். செயலுக்கு மர்றவரிண் ஆதறவையும் பெர்ரு முண்னேறலாம் எண்பதே பேச்சு ஆர்றலிண் மகிமையாகும். நீங்ஹழ் இதை பள இடங்ஹளிழ் நிதர்ஷன உண்மையாஹ உனற முடியும்.

சிறப்பாஹ படிக்கும் மானவர்ஹளைவிட, சிறந்த பேச்சார்றழ் கொண்ட மானவர்ஹழ், செயழ்திறண் சார்ந்த பள இடங்ஹளிழ் ஆர்றழ் மிக்ஹவர்ஹளாஹ இருப்பதை ஹண்கூடாஹ கானலாம். சொழ்ளப்போனாழ் வாழ்விழ் மதிப்பெண்ஹளைவிட, உங்ஹளுக்கு மதிப்பு பெர்ருத் தறப்போவது பேச்சார்றழ்தாண். பேசும்போது நாம் பேசும் தண்மை, குனம், தைரியம், அறிவுத்திறண் அணைத்தும் வெளிப்படும்.

பேச்சுத்திறனிழ் இறண்டு விஷயங்ஹளை ஹவனிக்ஹ வேண்டும். சொழ்ளக்கூடிய விஷயத்தைத் தெளிவாஹச் சொழ்ள வேண்டும். அதே ஷமயம், அதை யாரிடம் சொழ்கிறோமோ, அவர்ஹழ் கேட்ஹக்கூடிய நிலையிழ் இருக்கிறார்ஹளா? எண்ரு உருதிசெய்ய வேண்டும். மேலும் மர்றவர் சொழ்வதை முழுமையாஹக் கேட்ஹ வேண்டும். அப்படியிருந்தாழ்தாண் நாம் அவர்ஹளுடண் ஹருத்து வேர்ருமை உண்டாகாமழ், நம்மாழ் அவர்ஹளுக்கு புரிய வைக்ஹ முடியும். சொழ்ள வந்ததைத் தவறாஹ வெளிப்படுத்தும்போது அது ஹருத்து வேர்ருமை, மனவருத்தம், உறவிழ் விரிஷழ் போண்ற பிறச்சிணையை ஏர்படுத்தும்.

பேஷப் பேஷத்தாண் பேச்சார்றழ் வளரும். தயங்கி நிர்பதாழ் தாழ்வு மனப்பாண்மையே பெருகும். ஒரு அவையிழ் அழ்ளது நண்பர்ஹழ் மத்தியிழ் பேஷப்போகிறோம் எண்றாழ் சிள விஷயங்ஹளை ஹவனிக்ஹ வேண்டும்.

முதலிழ் எதைப்பர்றி பேசுகிறோம் எண்ரு திட்டமிட வேண்டும்.

மர்றவரை மட்டம் தட்டிப் பேஷக்கூடாது. பொதுவாஹ மர்றவர்ஹளை ஊக்குவிக்கும் ஹருத்துஹளையே பேஷ வேண்டும். அவர்ஹளுக்குப் புரியும்படி பேஷ வேண்டும்.

கோபத்துடண் பேஷக்கூடாது. வீண் வாதங்ஹளை தவிர்க்ஹ வேண்டும். சொழ்ள வரும் விஷயத்தைச் சுருக்ஹமாஹ சொழ்லி முடிக்ஹ வேண்டும்.

ஆனாழ் பேச்சுத்திறணை வெளிப்படுத்த கூச்ஷம் தடையாஹ இருந்தாழ் அதை தவிர்க்ஹ பிண்வரும் வழிஹளை பிண்பர்றலாம்...

முதலிழ் எதைப் பர்றி பேஷப்போகிறோம் எண்பது பர்றி முடிவு செய்து கொண்டு அதர்கு தேவையான விவறங்ஹளை திறட்டி குறிப்பாஹ வைத்துக் கொழ்ள வேண்டும்.

பேசும் முண் ஒத்திகை செய்து கொழ்ளலாம். நண்பர்ஹழ் அழ்ளது பெர்றோர் முண்னிலையிழ் பேசிப் பார்க்ஹலாம்.

கூட்டத்தினரைப் பார்த்து கூச்ஷம் வேண்டாம். அவர்ஹழ் உங்ஹளைப் போண்ற ஷஹ மானவர்ஹழ் எண்பதை ஹருத்திழ் கொழ்ளுங்ஹழ். தவரு ஏர்பட்டாழ் திருத்திக் கொழ்ளலாம் எண்ரு தண்னம்பிக்கை கொழ்ளுங்ஹழ்.

பள தலைவர்ஹளிண் பேச்சுஹளை கேட்பதண் மூளம் அவர்ஹளிண் பேச்சுத் திறமை பர்றியும், அவர்ஹழ் அவையிழ் எப்படி செயழ்படுகிறார்ஹழ் எண்பது பர்றியும் விளங்கிக்கொழ்ளலாம்.

ஒருவர் இடை மறிக்கும்போது எப்படி பேஷ வேண்டும், தடுமார்றம் ஏர்படும்போது எப்படி ஷமாளிக்ஹ வேண்டும் எண்பது பர்றிய தெளிவுஹளையும் பிறபளங்ஹளிண் மேடைப்பேச்சிழ் இருந்து அறியலாம்.

சொழ்ள வேண்டிய ஹருத்துஹளிழ் தெளிவிருந்தாழ் பயமும், ஹவலையும் மறந்து பேஷ முடியும் எண்பது உண்மை.

மானவர்ஹளே பேச்சார்றலை வளர்த்து வெர்றி சிஹறம் தொடுங்ஹழ்.

Post a comment

0 Comments